20391عضو

تبيين بيماري بواسير در طب سنتي ايران وارزيابي باليني اثر مقل بر بيماري بواسير

درمان بواسیر

تبيين بيماري بواسير در طب سنتي ايران وارزيابي باليني اثر مقل بر بيماري بواسير

دکتر مهدی یوسفی


چکیده ی فارسی

مقدمه: بیماری بواسیر یکی از شایعترین شکایات در اغلب جوامع،به ویژه در کشورهایی آسیایی است. رژیم های دارویی فعلی قادر به درمان بیماری نیستند و غالبا نقش تسکینی دارند. بر اساس آنچه در منابع طب سنتی ایرانی آمده، مُقل یکی از داروهای انتخابی برای این بیماری به شمار می آید.

اهداف: این کارآزمایی بالینی تصادفی، اثربخشی و ایمنی رزین خام مقل را در مقایسه با ترکیب لاکتولوز و آنتی همورویید در بیماران مبتلا به همورویید درجه 1 و2 بدون عارضه مورد ارزیابی قرار داد.

مواد و روش ها: این پژوهش بر روی 99 بیمار مبتلا به همورویید، در بیمارستان امام رضا و قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. بیماران گروه آزمون روزانه 3 گرم مقل به مدت 4 هفته و گروه کنترل ترکیبی از شربت لاکتولوز (با دوز لینت بخش 60-15 سی سی در روز به مدت یک ماه) و شیاف آنتی هموروئید (شبی یک عدد به مدت 10 شب) دریافت نمودند. متغیرهای عینی و ذهنی شامل خونریزی از مقعد، بیرون زدگی از مقعد، گرید بالینی، گرید آندوسکوپیک، یبوست، سوء هاضمه، نفخ، رفلاکس، وزن، احساس ناراحتی در ناحیه مقعد و مزاج دستگاه گوارش در فواصل قبل، هفته2 ، هفته 4، و هفته 8 مطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد اریابی قرار گرفتند. عوارض دارویی به کمک پرسشنامه شاخص های سمیت عمومی ورژن 4 سنجش شدند.

نتایج: 49 بیمار در گروه کنترل و 50 بیمار در گروه آزمون، به طور تصادفی قرار گرفتند. پس از هفته چهارم متغیرهای گرید اندوسکوپیک، نفخ، سوء هاضمه، رفلاکس و علایم مزاجی دستگاه گوارش در بین دو گروه اختلاف معنی دار پیدا کرد. در هفته هشتم مطالعه، اختلاف دو متغیر دیگر شامل یبوست و خونریزی نیز بین دو گروه معنی دار شدند. هر دو رژیم درمانی تا هفته چهارم بر روی کاهش خونریزی، کاهش بیرون زدگی از مقعد، و یبوست موثر بودند اما دوام و ماندگاری اثر مقل بیشتر بوده است. اثر مقل بر روی علایم همراه از جمله سوء هاضمه، نفخ و رفلاکس و علایم مزاجی دستگاه گوارش به طور معنی داری بیشتر از رژیم درمانی دیگر بود.

نتیجه: مقل در کنترل علایم بیماری همورویید درجه 1 و2 بدون عارضه، موثراست و ماندگاری اثر آن بیشتر از ترکیب لاکتولوز و آنتی همورویید بوده است.
کلید واژه ها: آنتی همورویید، مقل، لاکتولوز، طب ایرانی، کارآزمایی بالینی تصادفی، همورویید بدون عارضه
تاریخ درج: 1392/11/18


مطلب مرتبط یافت نشد.