20391عضو

زولبیا و بامیه، پای ثابت سفره های افطار

 زولبیا و بامیه، پای ثابت سفره های افطار

زولبیا و بامیه در این سالها به نوعی سنت رمضانی ایرانی ها تبدیل شده است. طراحی شیرینی های ایرانی چون حلوا،زولبیا و بامیه، همیشه شامل دو جزء چربی و شیرینی است که موجب افزایش قوا می شود. حلوای کم چرب خوب است و خوردن آن توصیه می شود ولی در مصرف زولبیا و حلوای خیلی شیرین نباید زیاده روی شود چون روغن زیاد دارند که می تواند اخلاط نامناسب تولید کند و همچنین شیرینی زیاد، موجب تشنگی، ضعف گوارشی، کاهش اشتها و در نهایت چاقی می گردد. بهتر است زولبیا و بامیه، جهت رفع هوس و به میزان کم، 2-1 ساعت پس از افطار خورده شود